{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

商品諮詢報價|歡迎加入@LINE

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

創客 專 題 專 區

 

Arduino   Micro:bit   AI影像辨識   物聯網應用

 

Arduino 專區

也是最建議初學者使用的開發板,因為大多數網路搜尋的的範例,幾乎都是用Arduino UNO做的,所以學習上最沒有阻礙及容易上手。

 

micro:bit 專區

micro:bit擁有一個簡單且容易使用的程式圖塊拉選介面,使用簡單的滑鼠拖拉積木方塊的方式,在瀏覽器上輕鬆地完成複雜的程式撰寫。

AI 影像辨識 專區

 

影像辨識已可實現人臉辨識、入侵者偵測、車牌辨識等功能,而隨著相關資源的投入與技術的演進,未來也將發展出更多創新的應用。影像辨識,許多人可能會想到人臉辨識,但事實上除了人臉辨識外,圖像檢查也廣泛應用於許多領域,如協助醫生判讀包括診斷糖尿病視網膜病變、乳腺癌腫瘤轉移等醫學成像,以及工廠中的不良品判斷。

物聯網應用 專區

 

物聯網包含任何可以連線至網際網路的物體或「東西」,從工廠設備、汽車到行動裝置,以及智慧型手錶等。然而,現今的物聯網更特指結合了感測器、軟體和其他技術的互連設備,能夠傳輸和接收其他設備資料。